هیچ کس فکر نکرد


که در آبادی ویرانشده دیگر نان نیست


و همه مردم شهر


بانگ برداشته اند


که چرا سیماننیست


و کسی فکر نکرد


که چرا ایمان نیست


و زمانی شده است که به غیر ازانسان


هیچ چیز ارزان نیست

/ 0 نظر / 16 بازدید